فرم کارمندان و اساتید شاهد و ایثارگران جامعه هدف(الف -ب)

عنوان فرم
 • 0
 • نام*نام کامل
  1
 • نام خانوادگی*نام کامل
  2
 • نام پدر*نام کامل
  3
 • شماره تلفن همراه*نام کامل
  4
 • کد ملی*نام کامل
  5
 • نوع ایثارگری*فقط یکی انتخاب کنید
  گروه الف
  گروه ب
  6
 • جامعه هدف الف : فرزند و همسر شهید والامقام جانباز ۲۵ درصد و بالاتر فرزند و همسر آزاده بالای ۶ ماه اسارت فرزند و همسر جامعه هدف ب: جانباز ۵ درصد تا ۲۴ درصد فرزند و همسر رزمنده ۶ ماه به بالا حضور در جبهه فرزند و همسر آزاده زیر ۶ ماه اسارت فرزند و همسر برادر و خواهر شهید
  7
 • نوع همکاری*فقط یکی انتخاب کنید
  عضو هیات علمی
  حق التدریس
  کارمند
  8